BG ENBG
 
 
 

Приложения

 

Вземане на проби на суров петрол


Вземането на проби на суров петрол за целите на прехвърляне на собственост, финансови причини, разпределение или измерване на качеството трябва да се извършва в съответствие със стандартите за вземане на проби. Тези стандарти указват ключови елементи на дизайна и стъпки, които трябва да се вземат предвид, за да се гарантира, че системата напълно съответства на стандартите.
Arcon предлага серия от напълно проектирани системи и продукти, които да се прилагат при вземане на проби за суров петрол. Всички продукти съответстват със стандартите, при условие че бъдат монтирани и оперирани в съответствие със стандартите. Семплерите за суров петрол се използват като прехвърляне на собственост, фискално и разпределително измерване, както и за изпитване, тестов сепаратор и вземане на проби за калибриране на многофазни разходомери. Системите за вземане на проби на суров петрол могат да се доставят за монтаж на водни платформи, терминали, тръби и диги.

  Изтеглете брошура Вземане на проби на суров петрол Get Adobe Reader

Вземане на проба на втечнен природен газ
Системата за вземане на проби IsoFraction LNG (втечнен природен газ) е уникална при комбинирането й с други решения за това приложение с това, че се доставя с гаранция за представяне.
Семплерът IsoFraction LNG се състои от система за вземане на проби на газ с интегрирана система за изправяне, стабилизация и контрол, която осигурява контрол на фазовата промяна на LNG към газ с минимално закъснение. Този процес на вземане на проби е усъвършенстван спрямо традиционните методи поради голямото количество газ, преминаващо през системата, което осигурява представителност едновременно на газа, от който се взема проба, така и на подаването към GC.

В приемниците за вземане на проба, които са с постоянно налягане, се вземат 3 проби. Използването на приемници с фиксирано налягане позволява минимално атмосферно замърсяване или смесване на отделните партиди, както и вземане на голям брой малки образци, за да увеличи представителността на партидата. 

Вземане на проби на рафинирани продукти


 

Нашата серия от системи за вземане на проби е проектирана да осигурява максимална представителност и има бързо действащи семплери, които осигуряват вземането на достатъчно проби, с което се предотвратяват отклоненията на самите проби. Нашите системи са проектирани да намаляват замърсяването, което може да възникне от преминаването на различни продукти през един и същи тръбопровод. Оборудването за съхранение и обработка на пробите е проектирано да бъде подходящо за продуктите, от които се взема проба и за лабораторни нужди.
Семплерът за проби и байпас системата се предлагат за вземане на проби на рафинирани продукти в зависимост от приложението. Байпас системите предлагат опция за вграждане на инструменти като денситомери на самата тръба като част от веригата за вземане на проби.
 

Вземане на проби на бункерно гориво

 

Точното вземане на проби на бункерно гориво за BS&W и измерване на вискозитета е от основно значение за успешната работа на морските съдове. Вземането на представителна проба на бункерно гориво по време на трансфера между продавач и купувач винаги е било обект на потенциални спорове. Всеки доставчик, който може да гарантира качество, получава конкурентно предимство и оператор, който е сигурен в качеството на своето гориво, е сигурен и за целостта на двигателя. Затова вземането на проби на бункерното гориво е необходимо за определяне качеството на течното гориво.

За да се запази информация за прехвърлянето, пробата на бункерното гориво често се разделя между засегнатите страни. Ако тази операция се извършва ръчно, прави безсмислен целия процес заради грешки при смесването. Разделените проби на бункерно гориво съдържат различни съставки на горивото, което може да е объркващо и води до скъпоструващи разногласия. Неточните проби са хазартен риск с висок залог и големи потенциални загуби.